ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม RLD
(Ramathibodi Language Development questionnaire)

    แบบสอบถาม RLD ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองใช้สำหรับประเมินพัฒนาการทางภาษาของบุตรหลานอายุ 18-30 เดือน และให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนี้เป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการทางภาษาเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะพัฒนาการล่าช้าแทนแพทย์ได้ 

    อนึ่งเนื่องจากแบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ผ่านการศึกษาวิจัยในขั้นต้นมาแล้ว ทางผู้วิจัยจึงขอเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ชุดนี้ นำไปวิเคราะห์ และนำเสนอผลงานด้านวิชาการในภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่นำมาเผยแพร่ในที่สาธารณะเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนางานวิจัยในระดับต่อไป

- คณะผู้จัดทำงานวิจัย (อ.พญ.พรชนก วันทนากร, ผศ.จริยา จุฑาภิสิทธิ์,ผศ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์,รศ.นิชรา เรืองดารกานนท์)
หน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-1772-3