สุขภาพทั่วไป

        สุขภาพทั่วไป นำเสนอบทความ หรือสื่อต่างๆ ที่เป็นความรู้ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแก่ผู้ป่วย และครอบครัว แพทย์ทั่วไปสามารถค้นหา ตรวจสอบ และนำไปดัดแปลงใช้ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ได้ตาม ความเหมาะสม