การบริการของโรงพยาบาล

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคตา

หน่วยผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม (ศัลยกรรมตกแต่ง)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชวิทยา (หน่วยตรวจครรภ์)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชวิทยา (หน่วยตรวจโรคเฉพาะสตรี)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์(กระดูก)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

คลินิกวัยรุ่น